فروش آنلاین کتاب|فیلم|نقشه|دیتا|جزوه کتاب کاربرد GIS در کارتوگرافی و ابزارهای تحلیلی - مجله اینترنتی GIS|RS|GPS
مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS

مدرسه استادی ArcGIS

قیمت محصول : 80,000 ریال

خرید
0 خرید حجم فایل : 200 مگابایت نسخه : 1.0 نوع فایل : pdf فایل های موجود : کتاب+تمرینات

یکی از نیازهای اساسی امروز کاربران GIS آشنایی با مباحث کارتوگرافی و نحوه نمایش نقشه هاست. با توجه به اهمیت این موضوع و کمبود منبع و کتابی در این خصوص بر آن شدیم تا کتابی را آماده کنیم تا بتواند حداقل نیاز کاربران را برآورده نماید.

کتابی که پیش رو دارید در هفت فصل تدوین شده است. در فصل نخست کتاب به مباحث مقدماتی و کلیاتی از کارتوگرافی پرداخته می­شود، فصل دوم ابزارهای پردازشی و تحلیلی را به طور کامل مورد بررسی قرار داده، فصل سوم مدلسازی را به تشریح بیان کرده، فصل چهارم به طور اخص مرتبط با کارتوگرافی است. در فصل پنجم مباحث مرتبط با دیمانسیون طرح شده، در فصل ششم خصوصیات Snapping طرح شده و نهایتاً در فصل هفتم سری داده های زمانی بیان شده است. امید است که مباحث طرح شده در این کتاب نیاز کاربران محترم خصوصاً نیازهای کارتوگرافی را برآورده نماید. ذکر این نکته الزامی است که بهتر است قبل از استفاده از این کتاب با مباحث عمومی GIS آشنایی داشته باشید (به جلد نخست کتاب پنج گام تا فراگیری ArcGIS مراجعه نمائید).

مباحث ذکر شده در این کتاب بر اساس آخرین نسخه نرم افزار یعنی ArcGIS 10 بیان شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات ۱
مقدمه ۳
مقياس نقشه ۳
شبکه جغرافيايي ۴
خطوط محدوده نقشه ۴
اندازه و شکل زمين ۵
ژئوئيد ۶
مختصات جغرافيايي ۶
سيستم هاي تصوير ۷
سيستم تصوير مخروطي ۸
سيستم تصوير استوانه اي ۸
سيستم تصوير آزيموتال ۸
سيستم تصوير هذلولي ۹
سيستم تصوير هم مساحت ۹
نقش اساسي کارتوگرافي در GIS ۹
مدل داده ها ۱۰
مدل داده برداري ۱۱
مدل اسپاگتي ۱۱
مدل توپولوژي ۱۲
مدل داده رستري ۱۲
پايگاه داده ۱۳
فصل دوم: ابزارهاي تحليلي ۱۵
مجموعه ابزارهاي Extract ۱۷
Clip ۱۷
Select ۲۰
Split ۲۳
Table Select ۲۵
مجموعه ابزارهاي Overlay ۲۸
Erase ۲۸
Identity ۳۱
Intersect ۳۳
Spatial Join ۳۵
Symmetrical Diffrence ۳۷
Union ۳۹
مجموعه ابزارهاي Proximity ۴۰
Buffer ۴۰
مثالي از ترکيب Buffer، Erase و Clip ۴۴
Create Theisen Polygon ۴۵
مجموعه ابزارهاي Statistics ۴۷
Frequency ۴۷
Merge ۴۹
Multiple Ring Buffer ۵۱
فصل سوم: مدلسازي ۵۳
مدلسازي چيست؟ ۵۵
عناصر مدل ۵۵
حالتهاي اجراي يک مدل ۵۶
محيط اصلي برنامه Model builer ۵۸
روش هاي اتصال داده ها به ابزارها ۵۹
ذخيره سازي مدل ۶۰
خروجي گرفتن از مدل ۶۰
اجراي يک مدل ۶۲
فصل چهارم: کارتوگرافي ۷۱
نمايش ها چه هستند؟ ۷۳
استفاده از نمايش ها براي بهبود ظاهر عوارض ۷۳
کار با نمايش ها ۷۴
نهادينه کردن لايه ها با نمايش ها ۷۴
کار با قوانين نمايش ۷۴
قوانين نمايش همپوش ۷۶
واژگان اصلي نمايش ۷۷
نمايش ۷۷
قانون نمايش ۷۷
لايه نمادين نمايش ۷۷
اثر هندسي ۷۷
روش جايگزين نشانگذار ۷۸
همپوشي نمايش ۷۸
نشانگذار نمايش ۷۸
نمايش آزاد ۷۸
روشهاي جايگزيني نشانگذار ۷۹
اثرات ژئومتريک ۷۹
فهم منطق ژئومتري نمايش ۷۹
نمايش چيست؟ ۸۰
چگونه نمايش ها را روي نقشه خود ترسيم کنيم؟ ۸۰
تفاوت بين قانون نمايش و نماد منظم چيست؟ ۸۱
آيا نمايش، نوعي داده اند؟ ۸۱
آيا براي استفاده از نمايش ها نياز است که با داده ها نمادينه شده شروع کنيم؟ ۸۱
چه اتفاقي براي لايه مي افتد هنگاميکه نمايشي به آن اضافه مي شود؟ ۸۱
چگونه قوانين نمايش را به عوارض اختصاص دهيم؟ ۸۲
آيا براي بکاربردن نمادشناسي نمايش مي توانيم از داده هاي خود استفاده کنيم؟ ۸۲
آيا هندسه نمايش عوارض از هندسه فضايي آن متفاوت است؟ ۸۲
آيا نمايش ها در محيط سه بعدي کار مي کنند؟ ۸۲
افزودن يک نمايش به يک لايه ۸۳
نحوه ساختن يک نمايش براي يک لايه نمادينه شده ۸۵
کار با نمايش هاي  مرتبط با Feature Class ۸۷
نمادينه کردن يک لايه با يک نمايش ۸۷
کار با نمايش هاي عوارض ۸۸
تمرين۱: فراگيري اصول نمايش ها ۸۹
ايجاد نمايش در ArcMap ۸۹
نمادسازي لايه ها با نمايش ها در ArcMap ۹۱
آماده سازي يک Feature class براي ساخت يک نمايش در محيط ArcCatalog ۹۳
تمرين ۲: تعامل با ويژگي هاي نمايش ۹۴
افزودن قوانين نمايشي جديد ۹۴
بکاربردن قوانين نمايش جديد براي عوارض ۹۷
اضافه کردن اثرات هندسي به قوانين نمايش ۱۰۱
افزودن نشانه ها به نمادهاي پليگوني ۱۰۴
اضافه کردن نشانگذارها به نشانه شناسي چندضلعي ۱۰۴
تمرين ۳: انجام ويرايش ها با نمايش ها ۱۰۶
ويرايش نمايش ها عارضه ۱۰۷
جعبه ابزار Representation Properties ۱۰۸
تمرين ۴: استفاده از ابزار Geoprocessing براي نمايش ها ۱۰۹
ابزار Geoprocessing جهت ابزار پيچيده ۱۱۲
ابزار Geoprocessing جهت يافتن تعارضات گرافيکي ۱۱۵
ايجاد ارتباطات پنهاني ۱۱۶
پراکنش نشان ها ۱۲۱
ايجاد روگذر و زيرگذر براي خيابان ها ۱۲۳
محاسبه مدارات و نصف النهار مرکزي براي لايه ها ۱۲۵
محاسبه ميزان چرخش از شمال واقعي ۱۲۶
محاسبه زون UTM نقشه ۱۲۷
ساخت لايه شبکه مختصات جغرافيايي راهنما ۱۲۷
متراکم کردن نقاط ۱۳۰
متراکم کردن پليگون ها ۱۳۰
حذف تمامي ساختمان ها با مساحت کمتر از ۱۹۰ متر مربع ۱۳۲
خلاصه سازي خطوط و پليگون ها ۱۳۳
هموارسازي خطوط و پليگون ها ۱۳۴
فصل پنجم: ديمانسيون ۱۳۷
ديمانسيون ها چه هستند؟ ۱۳۹
انواع ديمانسيون ۱۳۹
لايه هاي ديمانسيون ۱۴۱
ملاحظات کاربردي ۱۴۱
ساخت لايه ديمانسيون ۱۴۱
مدلهاي ديمانسيون ۱۴۵
ايجاد و مديريت مدلهاي ديمانسيون ۱۴۶
ساخت و ويرايش مدل ديمانسيون ۱۴۷
هندسه عوارض ديمانسيون ۱۴۹
ابزارهاي ساخت ديمانسيون ۱۵۱
ايجاد ديمانسيون ها بر مبناي ديگر عوارض ۱۵۴
ترسيم ديمانسيون ها ۱۵۵
فصل ششم: Snapping ۱۵۷
کار با محيط Snapping ۱۵۹
انتخاب محيط Snapping براي ويرايش عوارض ۱۶۰
تنظيمات محيط Snapping ۱۶۱
محيط کلاسيک Snapping ۱۶۲
فعال سازي راهنماي Snapping ۱۶۴
فصل هفتم: داده هاي زماني ۱۶۷
سري داده هاي زماني ۱۶۹
جمع آوري داده هاي زماني ۱۶۹
براي فيلدهاي از نوع String ۱۷۰
براي فيلدهاي عددي ۱۷۱
تفکيک کننده ها ۱۷۲
داده هاي زماني در جداول مجزا ۱۷۲
ارتباط جداول ۱۷۳
ارتباطات يک به چند ۱۷۳
دليل استفاده از داده هاي زماني ۱۷۳
روند فعال سازي داده هاي زماني در محيط ArcMap ۱۷۴
نمايش سري داده هاي زماني در محيط نرم افزار ۱۷۵
نمايش تاريخ وقوع هر عارضه همزمان با اجراي داده هاي زماني ۱۷۶
نمايش داده هاي زماني بوسيله گراف ۱۷۷
واژه نامه ۱۸۱
ياري نامه
به این پست امتیاز دهید.
مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
بازدید : 127 views بار دسته بندی : تاريخ : ۶ فروردین ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.

 404 Not Found

Not Found

The requested URL /index.php was not found on this server.