فروش آنلاین کتاب|فیلم|نقشه|دیتا|جزوه

مقالات GIS Archives - مجله اینترنتی GIS|RS|GPS

مدلسازی در GIS آموزش ArcGIS برای دانشجویان تنبل و لحظه آخری کارگاه آموزشی داده های CAD در ArcGIS
ضمانت بازگشت
فایل های تست شده
پرداخت آنلاین
تضمین کیفیت
دانلود فوری
مدرسه استادی ArcGIS

مدرسه استادی ArcGIS

39 views بار
ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مديريت بحران :   بهار و تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۴ , شماره  ۷ ; از صفحه ۹۳ تا صفحه ۱۰۱ . عنوان مقاله:  ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS نویسندگان:  موسوي سيده معصومه*, عابديني موسي, اسمعلي عوري اباذر  * دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران چکیده:هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل خطر وقوع زمين لرزه در محدوده […]

34 views بار
مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   برنامه ريزي منطقه اي :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۵ , شماره  ۱۷ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۸ . عنوان مقاله:  مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS نویسندگان:  رنگزن كاظم, صابري عظيم, بختياري محسن چکیده:توسعه صنعتي اگرچه تاثيراتي عظيم و انکارنشدني بر تمامي جنبه هاي زندگي بشري از خود به جاي گذارده است، ولي بعضا عدم به […]

38 views بار
پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آب و فاضلاب :   ۱۳۹۴ , دوره  ۲۶ , شماره  ۶ (مسلسل ۱۰۰) ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵ . عنوان مقاله:  پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد) نویسندگان:  رهگذر محمدعلي*, زارع محمدرضا, هاشمي فشارکي سيدمحمد  * دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: شاخص آسيب پذيري […]

34 views بار
تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   زمستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۵۲ ; از صفحه ۲۵۱ تا صفحه ۲۶۶ . عنوان مقاله:  تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS نویسندگان:  سلطاني عليرضا*, حاجي پور احتشام, جهانتيغ حسنعلي  * مركز آموزش علمي كاربردي شهرداري تبريز چکیده:زلزله يکي از سوانحي است که به سبب شرايط خاص جغرافيايي، کشورمان را دائما مورد تهديد قرار مي دهد […]

38 views بار
تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۰ . عنوان مقاله:  تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS نویسندگان:  زنگنه اسدي محمدعلي, بقائي نژاد ناديا*, غلامپور شيرين, بهشتي قله زو علي  * دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران چکیده:آبخوانهاي کربناته در مقياس جهاني از مهمترين […]

35 views بار
بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام) نویسندگان:  آرخي صالح*  * گروه جغرافيا، دانشكده علوم انساني، دانشگاه گلستان، ايران چکیده:لطفا براي مشاهده چکيده به متن کامل (PDF) مراجعه فرماييد. كليد واژه: آناليز […]

41 views بار
بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مسكن و محيط روستا :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۳۴ , شماره  ۱۵۰ ; از صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۳۵ . عنوان مقاله:  بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه نویسندگان:  مرادي محمود*, علي زاده حميد  * گروه علمي جغرافيا، دانشگاه پيام نور، ايران چکیده:سکونتگاه هاي روستايي در ايران با توجه به تنوع […]

29 views بار
پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   زمين شناسي اقتصادي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳ . عنوان مقاله:  پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS نویسندگان:  خدادادي فريبرز, فضل نيا عبدالناصر*, پيرخراطي حسين  * گروه زمين شناسي، دانشگاه اروميه، اروميه، ايران چکیده:بررسي ۴۲ منبع آبي مختلف (شامل چشمه ها، […]

34 views بار
مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۳۹ ; از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۶۴ . عنوان مقاله:  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS نویسندگان:  اكبرپور ابوالفضل*, صادقي شهرزاد, فروغي فر حامد, شهيدي علي  * دانشگاه بيرجند چکیده:برداشت هاي بي رويه از منابع آب زيرزميني باعث افت شديد سطوح ايستابي گرديده است. از […]

35 views بار
بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS)

بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   پژوهشنامه حمل و نقل :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۶) ; از صفحه ۶۱ تا صفحه ۷۰ . عنوان مقاله:  بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS) نویسندگان:  موسوي جرف سيدكاظم*, كعبي عامر, سعيدي سيدناصر, رزمجويي دامون  * دانشکده اقتصاد و مديريت دريا، دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر، ايران چکیده:اين تحقيق برآن […]