سه شنبه , اسفند ۱۰ ۱۳۹۵
خانه / آخرین اخبار / تعیین عوامل موثر در رخداد زمین لغزش

تعیین عوامل موثر در رخداد زمین لغزش

عوامل مختلفي در رخداد زمين لغزش دخالت دارند، ارزش و اولويت هر كدام از اين عوامل و عناصر آنها بسته به موقعيت منطقه هدف، متفاوت مي­باشند. صرف نظر از روش پهنه­بندي مورد استفاده هراندازه انتخاب عوامل موثر و کلاس­بندي آنها دقيق­تر باشد نتيجه بدست آمده به واقعيت نزديک­تر خواهد بود. با توجه به موقعيت منطقه، مورفومتري حوضه، بررسي­هاي ميداني، مرور مطالعات انجام شده در مناطق مشابه (حوضه­های کارون شمالی و دز عليا)، نقشه‌هاي موضوعي موجود و نيز روش­ مورد استفاده، ۹ عامل ليتولوژي، كاربري اراضي، پوشش گياهي، بارش، شيب، جهت شيب، فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله از آبراهه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. که هرکدام از اين عوامل به رده‌هاي مختلفي تقسيم گرديد و مجموعاً ۵۴ پارامتر جهت انجام پهنه‌بندي خطر زمين لغزش بدست آمد.

– تهیه­ ی لایه­های اطلاعاتی عوامل موثر و کلاس­بندی پارامترها

پس از تهیه نقشه پراكنش زمين‌لغزش­ها و تعیین عوامل موثر بايد لايه‌هاي اطلاعاتي عوامل موثر تهيه و سپس هر كدام از آنها جهت بدست آوردن واحدهاي همگن و کمي کردن عامل­ها و در نهایت دخالت در معادله رگرسيوني كلاس­‌بندي شوند. جهت کلاس­بندی برخی از عوامل مانند شيب، بارندگی، فاصله از آبراهه، گسل و جاده با توجه به ويژگي‌‌هاي خاص آن عامل از  نمودار فراوانی تجمعی پيکسل­ها در برابر ارزش هر پيکسل استفاده شده است. روی اين منحنی مناطقی که شيب منحنی تغيير پيدا می­کند به­عنوان مرز يک کلاس با کلاس ديگر در نظر گرفته شد. در مورد نقشه­های جهت شيب، زمين­شناسی، کاربری اراضی، پوشش گياهی با توجه به محتويات هر لايه، رده­بندی انجام گرفت (شیرانی و همکاران، ۱۳۸۹). در جدول شماره (۱) لیست عوامل، رده­ها و کدهای مربوط به آنها آمده است (جدول ۱). ذیلاً به تشریح مراحل تهیه لایه­های اطلاعاتی و کلاس­بندی آنها می­پردازیم:

www.GIS-RS-GPS.ir

– لایه­های اطلاعاتی زمين­شناسي و گسل­هاي منطقه بر اساس نقشه‌هاي زمين­شناسي ۱:۲۵۰۰۰۰ چهار گوش گچساران-بهبهان و چهارگوش بروجن (شركت ملي نفت ايران)، نقشه‌هاي زمين­شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین­شناسی کشور برگ‌هاي سميرم، دنا، سي­سخت، ياسوج و لايه رقومي زمين­شناسي كل ايران (پايگاه داده­های علوم زمين) تهيه گرديد. سپس نقشه رقومي زمين‌شناسي تهيه شده از منطقه مورد مطالعه با توجه به ويژگي­هاي سازندهــا

مطالب مشابه  ماهواره ایکونوس
عامل کد كلاس كد عامل کد كلاس كد
فاصله از جاده

(مـــــتر)

ROD ۰-۵۰۰ ROD1 فاصله از گسل

(متـــــر)

FLT ۰-۱۵۰۰ FLT1
۵۰۰-۱۰۰۰ ROD2 ۱۵۰۰-۳۵۰۰ FLT2
۱۰۰۰-۵۰۰۰ ROD3 ۳۵۰۰-۵۰۰۰ FLT3
>5000 ROD4 >5000 FLT4
فاصله از آبراهه

(مــــــتر)

DRN ۰-۲۵۰ DRN1 پوشش گياهي RNG بدون پوشش RNG1
۲۵۰-۵۰۰ DRN2 فقير RNG2
۵۰۰-۱۰۰۰ DRN3 خيلي فقير RNG3
>1000 DRN4 غني RNG4
بارش

(ميليمـتر)

RAN ۴۵۰-۶۵۰ RAN1 جهت شيب ASP E ASP1
۶۵۰-۸۵۰ RAN2 N ASP2
۸۵۰-۱۰۰۰ RAN3 NE ASP3
شيب (درصد) SLP ۰-۱۵ SLP1 NW ASP4
۱۵-۲۵ SLP2 S ASP5
۲۵-۴۰ SLP3 SE ASP6
۴۰-۷۰ SLP4 SW ASP7
>70 SLP5 W ASP8
سازندهاي زمين شناسي LIT بختياري LIT1 کاربري اراضي LUS کشاورزي LUS1
ميلا LIT2 باغ LUS2
كشكان LIT3 رنج خوب LUS3
سورمه LIT4 مختلط (کشت ديم، آبي و رنج متوسط) LUS4
گورپي LIT5 مختلط (رنج متوسط، کشت ديم و آبي) LUS5
ايلام LIT6 رنج متوسط LUS6
ايلام – سروك LIT7 رنج فقير LUS7
گورپي ۲ LIT8 شهر LUS8
كواترنر LIT9 مختلط (کشت ديم و آبي) LUS9
داريان LIT10 سنگ LUS10
داريان-فهليان LIT11 مختلط (زراعت و باغ) LUS11

جدول ۱: كلاس‌بندي عوامل موثر در رخداد زمين‌لغزش و كدهاي اعمال شده براي آنها

به يازده كلاس تقسيم شد (شکل ۳ ؛ الف). همچنین باستفاده از لايه رقومي تهيه شده از گسل­هاي حوضه ماربر نقشه فاصله از گسل در محيط GIS به صورت رستر تهيه شده و با توجه به نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها به چهار كلاس ۱۵۰۰-۰ متر، ۳۵۰۰-۱۵۰۰ متر، ۵۰۰۰-۳۵۰۰ متر و بيشتر از ۵۰۰۰ متر تقسيم شد (شکل ۳ ؛ ب).

– لایه­های اطلاعاتی شيب و وجه شیب حوضه؛ نقشه شيب حوضه با استفاده از DEM منطقه در نرم افزار Arc GIS به دست آمد. نقشه شيب بر اساس نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها به پنج رده تقسيم شد و شيب ۱۵-۰ درصد بيشترين مساحت را در منطقه داشت، شيب ۷۰-۴۰، ۴۰-۲۵، ۲۵-۱۵ و بيشتر از ۷۰ درصد به ترتيب در رده­هاي بعدي از نظر مساحت قرار دارند (شكل ۳ ؛ ج). نقشه جهت شيب نيز با استفاده از DEM منطقه در نرم افزار Arc GIS بر اساس جهات جغرافيايي به صورت هشت كلاس تهيه شد (شکل ۳ ؛ د).

– لایه­های كاربري اراضي و پوشش گياهي منطقه با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره­ای ETM+2002 در نرم افزار ENVI4/7 و نقشه­های کاربری اراضی و پوشش گیاهی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰، جهت آناليزهاي بعدي در محيط GIS تهيه گرديد. نقشه پوشش گياهي بر اساس تراكم به چهار كلاس بدون پوشش، خيلي فقير، فقير و غني تقسيم بندي شد (شكل ۴ ؛ الف)، همچنين نقشه كاربري اراضي بر اساس نوع كاربري و پوشش موجود در يازده رده طبقه­بندي گردید (شکل ۴ ؛ ب).

– لایه­های اطلاعاتی فاصله از آبراهه و فاصله از جاده؛ نقشه­ آبراهه­ها و جاده­های حوضه با استفاده از نقشه­هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ منطقه و لايه­هاي رقومي كل كشور (پايگاه داده­هاي علوم زمين) تهيه و جهت آناليزهاي بعدي رقومي گرديد. كلاس­هاي لايه فاصله از آبراهه و فاصله از جاده نيز مانند لايه­هاي فاصله از گسل­ و رده­هاي شيب با استفاده از  نمودار تجمعی فراواني پيكسل­ها در محيط GIS استخراج و نقشه آنها ترسيم شد. لايه فاصله از آبراهه در چهار رده ۲۵۰-۰، ۵۰۰-۲۵۰، ۱۰۰۰-۵۰۰ و بيشتر از ۱۰۰۰ متر طبقه­بندي (شكل ۴ ؛ ج) و لايه فاصله از جاده نيز به چهار كلاس ۵۰۰-۰، ۱۰۰۰-۵۰۰، ۵۰۰۰-۱۰۰۰ و بيشتر از ۵۰۰۰ تقسيم گردید (شكل ۴ ؛ د).

– جهت بررسي پارامترهاي مربوط به بارندگي و تهیه لایه هم بارش از دوره آماري سي ساله استفاده گرديد، و با توجه به رابطه همبستگي بين ايستگاه‌ها به تكميل و بازسازي آمار در موارد مربوط  به نقصان آمار در ايستگاه‌هاي مورد نظر اقدام گرديد. با استفاده از ارقام ميانگين سالانه بارندگي و ارتفاع ايستگاه‌هاي منطقه متوسط بارندگي را در كل منطقه محاسبه نموده، و نقشه هم بارش حوضه ماربر به کمک میان­یابی در نرم افزار Surfer تهيه شد. لایه بدست آمده با توجه به نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها در محيط GIS به سه كلاس ۶۵۰-۴۵۰، ۸۵۰-۶۵۰ و ۱۰۰۰-۸۵۰ ميليمتر تقسيم شد (شكل ۵).

 

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

میانگین فاصله نزدیک ترین همسایگی

مجموعه تحلیل آماره فضایی ابزارهای زیادی را برای تحلیل الگوها در اختیار کاربران قرار می …

پاسخ دهید