یکشنبه , بهمن ۳ ۱۳۹۵
خانه / آخرین اخبار / تعیین عوامل موثر در رخداد زمین لغزش

تعیین عوامل موثر در رخداد زمین لغزش

عوامل مختلفي در رخداد زمين لغزش دخالت دارند، ارزش و اولويت هر كدام از اين عوامل و عناصر آنها بسته به موقعيت منطقه هدف، متفاوت مي­باشند. صرف نظر از روش پهنه­بندي مورد استفاده هراندازه انتخاب عوامل موثر و کلاس­بندي آنها دقيق­تر باشد نتيجه بدست آمده به واقعيت نزديک­تر خواهد بود. با توجه به موقعيت منطقه، مورفومتري حوضه، بررسي­هاي ميداني، مرور مطالعات انجام شده در مناطق مشابه (حوضه­های کارون شمالی و دز عليا)، نقشه‌هاي موضوعي موجود و نيز روش­ مورد استفاده، ۹ عامل ليتولوژي، كاربري اراضي، پوشش گياهي، بارش، شيب، جهت شيب، فاصله از جاده، فاصله از گسل و فاصله از آبراهه انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. که هرکدام از اين عوامل به رده‌هاي مختلفي تقسيم گرديد و مجموعاً ۵۴ پارامتر جهت انجام پهنه‌بندي خطر زمين لغزش بدست آمد.

– تهیه­ ی لایه­های اطلاعاتی عوامل موثر و کلاس­بندی پارامترها

پس از تهیه نقشه پراكنش زمين‌لغزش­ها و تعیین عوامل موثر بايد لايه‌هاي اطلاعاتي عوامل موثر تهيه و سپس هر كدام از آنها جهت بدست آوردن واحدهاي همگن و کمي کردن عامل­ها و در نهایت دخالت در معادله رگرسيوني كلاس­‌بندي شوند. جهت کلاس­بندی برخی از عوامل مانند شيب، بارندگی، فاصله از آبراهه، گسل و جاده با توجه به ويژگي‌‌هاي خاص آن عامل از  نمودار فراوانی تجمعی پيکسل­ها در برابر ارزش هر پيکسل استفاده شده است. روی اين منحنی مناطقی که شيب منحنی تغيير پيدا می­کند به­عنوان مرز يک کلاس با کلاس ديگر در نظر گرفته شد. در مورد نقشه­های جهت شيب، زمين­شناسی، کاربری اراضی، پوشش گياهی با توجه به محتويات هر لايه، رده­بندی انجام گرفت (شیرانی و همکاران، ۱۳۸۹). در جدول شماره (۱) لیست عوامل، رده­ها و کدهای مربوط به آنها آمده است (جدول ۱). ذیلاً به تشریح مراحل تهیه لایه­های اطلاعاتی و کلاس­بندی آنها می­پردازیم:

www.GIS-RS-GPS.ir

– لایه­های اطلاعاتی زمين­شناسي و گسل­هاي منطقه بر اساس نقشه‌هاي زمين­شناسي ۱:۲۵۰۰۰۰ چهار گوش گچساران-بهبهان و چهارگوش بروجن (شركت ملي نفت ايران)، نقشه‌هاي زمين­شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ سازمان زمین­شناسی کشور برگ‌هاي سميرم، دنا، سي­سخت، ياسوج و لايه رقومي زمين­شناسي كل ايران (پايگاه داده­های علوم زمين) تهيه گرديد. سپس نقشه رقومي زمين‌شناسي تهيه شده از منطقه مورد مطالعه با توجه به ويژگي­هاي سازندهــا

مطالب مشابه  ردگیری زمان واقعی (حقیقی) در Tracking Analyst
عامل کد كلاس كد عامل کد كلاس كد
فاصله از جاده

(مـــــتر)

ROD ۰-۵۰۰ ROD1 فاصله از گسل

(متـــــر)

FLT ۰-۱۵۰۰ FLT1
۵۰۰-۱۰۰۰ ROD2 ۱۵۰۰-۳۵۰۰ FLT2
۱۰۰۰-۵۰۰۰ ROD3 ۳۵۰۰-۵۰۰۰ FLT3
>5000 ROD4 >5000 FLT4
فاصله از آبراهه

(مــــــتر)

DRN ۰-۲۵۰ DRN1 پوشش گياهي RNG بدون پوشش RNG1
۲۵۰-۵۰۰ DRN2 فقير RNG2
۵۰۰-۱۰۰۰ DRN3 خيلي فقير RNG3
>1000 DRN4 غني RNG4
بارش

(ميليمـتر)

RAN ۴۵۰-۶۵۰ RAN1 جهت شيب ASP E ASP1
۶۵۰-۸۵۰ RAN2 N ASP2
۸۵۰-۱۰۰۰ RAN3 NE ASP3
شيب (درصد) SLP ۰-۱۵ SLP1 NW ASP4
۱۵-۲۵ SLP2 S ASP5
۲۵-۴۰ SLP3 SE ASP6
۴۰-۷۰ SLP4 SW ASP7
>70 SLP5 W ASP8
سازندهاي زمين شناسي LIT بختياري LIT1 کاربري اراضي LUS کشاورزي LUS1
ميلا LIT2 باغ LUS2
كشكان LIT3 رنج خوب LUS3
سورمه LIT4 مختلط (کشت ديم، آبي و رنج متوسط) LUS4
گورپي LIT5 مختلط (رنج متوسط، کشت ديم و آبي) LUS5
ايلام LIT6 رنج متوسط LUS6
ايلام – سروك LIT7 رنج فقير LUS7
گورپي ۲ LIT8 شهر LUS8
كواترنر LIT9 مختلط (کشت ديم و آبي) LUS9
داريان LIT10 سنگ LUS10
داريان-فهليان LIT11 مختلط (زراعت و باغ) LUS11

جدول ۱: كلاس‌بندي عوامل موثر در رخداد زمين‌لغزش و كدهاي اعمال شده براي آنها

به يازده كلاس تقسيم شد (شکل ۳ ؛ الف). همچنین باستفاده از لايه رقومي تهيه شده از گسل­هاي حوضه ماربر نقشه فاصله از گسل در محيط GIS به صورت رستر تهيه شده و با توجه به نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها به چهار كلاس ۱۵۰۰-۰ متر، ۳۵۰۰-۱۵۰۰ متر، ۵۰۰۰-۳۵۰۰ متر و بيشتر از ۵۰۰۰ متر تقسيم شد (شکل ۳ ؛ ب).

– لایه­های اطلاعاتی شيب و وجه شیب حوضه؛ نقشه شيب حوضه با استفاده از DEM منطقه در نرم افزار Arc GIS به دست آمد. نقشه شيب بر اساس نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها به پنج رده تقسيم شد و شيب ۱۵-۰ درصد بيشترين مساحت را در منطقه داشت، شيب ۷۰-۴۰، ۴۰-۲۵، ۲۵-۱۵ و بيشتر از ۷۰ درصد به ترتيب در رده­هاي بعدي از نظر مساحت قرار دارند (شكل ۳ ؛ ج). نقشه جهت شيب نيز با استفاده از DEM منطقه در نرم افزار Arc GIS بر اساس جهات جغرافيايي به صورت هشت كلاس تهيه شد (شکل ۳ ؛ د).

– لایه­های كاربري اراضي و پوشش گياهي منطقه با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره­ای ETM+2002 در نرم افزار ENVI4/7 و نقشه­های کاربری اراضی و پوشش گیاهی سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰، جهت آناليزهاي بعدي در محيط GIS تهيه گرديد. نقشه پوشش گياهي بر اساس تراكم به چهار كلاس بدون پوشش، خيلي فقير، فقير و غني تقسيم بندي شد (شكل ۴ ؛ الف)، همچنين نقشه كاربري اراضي بر اساس نوع كاربري و پوشش موجود در يازده رده طبقه­بندي گردید (شکل ۴ ؛ ب).

– لایه­های اطلاعاتی فاصله از آبراهه و فاصله از جاده؛ نقشه­ آبراهه­ها و جاده­های حوضه با استفاده از نقشه­هاي توپوگرافي ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۲۵۰۰۰ منطقه و لايه­هاي رقومي كل كشور (پايگاه داده­هاي علوم زمين) تهيه و جهت آناليزهاي بعدي رقومي گرديد. كلاس­هاي لايه فاصله از آبراهه و فاصله از جاده نيز مانند لايه­هاي فاصله از گسل­ و رده­هاي شيب با استفاده از  نمودار تجمعی فراواني پيكسل­ها در محيط GIS استخراج و نقشه آنها ترسيم شد. لايه فاصله از آبراهه در چهار رده ۲۵۰-۰، ۵۰۰-۲۵۰، ۱۰۰۰-۵۰۰ و بيشتر از ۱۰۰۰ متر طبقه­بندي (شكل ۴ ؛ ج) و لايه فاصله از جاده نيز به چهار كلاس ۵۰۰-۰، ۱۰۰۰-۵۰۰، ۵۰۰۰-۱۰۰۰ و بيشتر از ۵۰۰۰ تقسيم گردید (شكل ۴ ؛ د).

– جهت بررسي پارامترهاي مربوط به بارندگي و تهیه لایه هم بارش از دوره آماري سي ساله استفاده گرديد، و با توجه به رابطه همبستگي بين ايستگاه‌ها به تكميل و بازسازي آمار در موارد مربوط  به نقصان آمار در ايستگاه‌هاي مورد نظر اقدام گرديد. با استفاده از ارقام ميانگين سالانه بارندگي و ارتفاع ايستگاه‌هاي منطقه متوسط بارندگي را در كل منطقه محاسبه نموده، و نقشه هم بارش حوضه ماربر به کمک میان­یابی در نرم افزار Surfer تهيه شد. لایه بدست آمده با توجه به نمودار فراواني تجمعی پيكسل­ها در محيط GIS به سه كلاس ۶۵۰-۴۵۰، ۸۵۰-۶۵۰ و ۱۰۰۰-۸۵۰ ميليمتر تقسيم شد (شكل ۵).

 

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

teacher_school

مدرسه استادی ArcGIS

آیا می خواهید غول GIS را شکست دهید؟ آیا می خواهید یکی از بهترین مدرسان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *