یکشنبه , فروردین ۶ ۱۳۹۶
خانه / اخبار مقاله / مقالات GIS / ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   مديريت بحران :   بهار و تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۴ , شماره  ۷ ; از صفحه ۹۳ تا صفحه ۱۰۱ .
عنوان مقاله:  ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS
نویسندگان:  موسوي سيده معصومه*, عابديني موسي, اسمعلي عوري اباذر
 * دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل، ايران
چکیده:هدف از اين پژوهش بررسي و تحليل خطر وقوع زمين لرزه در محدوده حوزه شهري ايذه واقع در شمال شرق استان خوزستان با استفاده از مدل هاي چندمعياري است. ويژگي هاي مورد استفاده در اين پژوهش شامل فاصله از خطوط گسل، طول گسل، ويژگي هاي لرزه اي مانند بزرگاي زمين لرزه، وضعيت ساختاري سازندهاي زمين شناسي و عمق آب زيرزميني است. ابتدا پنج لايه ذکرشده در محيط نرم افزار ArcGIS نسخه ۱۰ تهيه و طبقه بندي گرديدند. سپس با استفاده از روش مقايسه زوجي و نظرهاي کارشناسي وزن دهي شدند و در مرحله بعد وارد مدل ها گرديدند. خروجي حاصل از اين اعمال شامل دو نقشه پهنه بندي به روش هاي WLC و AHP است. نتايج حاصل از مدل ها نشان مي دهد که بر اساس مدل AHP92/10 درصد، و بر اساس مدل WLC، ۱۶٫۵۸ درصد از محدوده مورد مطالعه در طبقه خطر بسيار بالاي زمين لرزه قرار دارد. ارزيابي مدل ها، با توجه به مشاهدات ميداني و داده هاي به کار گرفته شده، بيانگر اين است که مدل WLC داراي کارايي بهتري نسبت به مدل AHP در پهنه بندي خطر زمين لرزه در محدوده مورد مطالعه است.
كليد واژه: زمين لرزه، حوزه شهري ايذه، مدل هاي AHP و WLC ،GIS
مطالب مشابه  امکان سنجي توسعه منطقه اي بر پايه صنعت گردشگري در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکيبي FAHP-GIS

دانلود فایل مقاله  

www.GIS-RS-GPS.ir

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  …

پاسخ دهید