یکشنبه , اسفند ۸ ۱۳۹۵
خانه / اخبار مقاله / مقالات GIS / تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۰ .
عنوان مقاله:  تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS
نویسندگان:  زنگنه اسدي محمدعلي, بقائي نژاد ناديا*, غلامپور شيرين, بهشتي قله زو علي
 * دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران
چکیده:آبخوانهاي کربناته در مقياس جهاني از مهمترين منابع تامين کننده آب مي باشند. ارزيابي آسيب پذيري و تهيه نقشه پهنه بندي خطر، راهکاري مهم در مديريت منابع آب کارست به شمار مي رود. گاهي به دليل نازک بودن ضخامت خاک، جريان متمرکز در اپي کارست و تغذيه نقطه اي از طريق حفره هاي بلعنده نسبت به آلودگيها آسيب پذيرتر هستند. هدف از اين پژوهش، تهيه نقشه آسيب پذيري آبخوان حوضه بقيع نيشابور در برابر انتشار آلودگي با استفاده از دو شبيه COPو PaPRIKa و ارائه راهکارهاي مديريتي براي حفظ اين منابع است. فراسنجهاي مربوط به هر دو روش مذکور در محيط نرم فزار GIS تعيين و بعد از يکسان سازي مقياس و ترکيب لايه ها فراسنجها بر طبق جداول يک و دو براي ارزش گذاري شدند و در نهايت نقشه آسيب پذيري براي هر دو روش بدست آمد. و در نهايت نتايج مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. برطبق نتايج بدست آمده از روش PaPRIKa منطقه مورد مطالعه از نظر ميزان آسيب پذيري به سه رده خيلي زياد، زياد و متوسط پهنه بندي گرديد که به ترتيب ۸٫۹ درصد، ۶۳٫۸ درصد و ۲۷٫۲ درصد از مساحت منطقه را در برگرفته اند. نتايج نشان داد که شاخص COP براي منطقه مورد مطالعه بين ۰٫۵ تا ۱۲ متغير مي باشد. بنابراين محدوده مورد مطالعه از نظر آسيب پذيري به چهار رده مختلف پهنه بندي گرديد که عبارتند از: آسيب پذيري زياد، متوسط، کم و خيلي کم که به ترتيب ۹٫۸ درصد، ۵۰ درصد، ۲۵٫۶ درصد و ۱۴٫۶ درصد از مساحت منطقه را در برگرفته اند.
كليد واژه: آسيب پذيري، حوضه بقيع، کارست، نمايه COP، روش PaPRIKa
مطالب مشابه  ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

دانلود فایل مقاله  

www.GIS-RS-GPS.ir

درباره‌ی mahmoodsoltanian

شاید این مطلبم به دردت بخوره

تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   زمستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۵۲ …

پاسخ دهید