یکشنبه , اسفند ۸ ۱۳۹۵
خانه / ۱۳۹۵ / مهر

آرشیو ماهانه : مهر ۱۳۹۵

ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مديريت بحران :   بهار و تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۴ , شماره  ۷ ; از صفحه ۹۳ تا صفحه ۱۰۱ . عنوان مقاله:  ارزيابي خطر زمين لرزه در حوزه شهري ايذه با استفاده از مدل هاي چندمعياري WLC و AHP در محيط GIS نویسندگان:  موسوي سيده …

بیشتر بخوانید »

مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   برنامه ريزي منطقه اي :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۵ , شماره  ۱۷ ; از صفحه ۴۵ تا صفحه ۵۸ . عنوان مقاله:  مکان يابي واحدهاي صنايع چوب در استان خوزستان به روش فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) در محيط GIS نویسندگان:  رنگزن كاظم, صابري عظيم, …

بیشتر بخوانید »

پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   آب و فاضلاب :   ۱۳۹۴ , دوره  ۲۶ , شماره  ۶ (مسلسل ۱۰۰) ; از صفحه ۵ تا صفحه ۱۵ . عنوان مقاله:  پيشنهاد شبکه هوشمند ارزيابي شاخص آسيب پذيري لرزه اي شبکه جمع آوري فاضلاب در بستر GIS (مطالعه موردي: شهرکرد) نویسندگان:  رهگذر محمدعلي*, زارع …

بیشتر بخوانید »

تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   فضاي جغرافيايي :   زمستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۵ , شماره  ۵۲ ; از صفحه ۲۵۱ تا صفحه ۲۶۶ . عنوان مقاله:  تحليل توانمندي هاي شبکه هاي ارتباطي شهر تبريز در زمان وقوع زلزله با استفاده از GIS نویسندگان:  سلطاني عليرضا*, حاجي پور احتشام, جهانتيغ حسنعلي  * …

بیشتر بخوانید »

تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مهندسي منابع آب :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۸ , شماره  ۲۵ ; از صفحه ۲۳ تا صفحه ۳۰ . عنوان مقاله:  تهيه نقشه آسيب پذيري آلودگي آبخوان بقيع خراسان رضوي به دو روش cop و Paprika با استفاده از سنجش از دور و GIS نویسندگان:  …

بیشتر بخوانید »

بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان ايلام)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   محيط زيست طبيعي (منابع طبيعي ايران) :   بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۶۸ , شماره  ۱ ; از صفحه ۱ تا صفحه ۱۳ . عنوان مقاله:  بررسي روش هاي مختلف آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردي: منطقه سرابله، استان …

بیشتر بخوانید »

بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح شهرستان سربيشه

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   مسكن و محيط روستا :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۳۴ , شماره  ۱۵۰ ; از صفحه ۱۲۱ تا صفحه ۱۳۵ . عنوان مقاله:  بررسي و تحليل نظام پراکنش فضايي سکونتگاه هاي روستايي با تاکيد بر عوامل محيطي و با استفاده از GIS مطالعه موردي: دهستان درح …

بیشتر بخوانید »

پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   زمين شناسي اقتصادي :   ۱۳۹۴ , دوره  ۷ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹ تا صفحه ۵۳ . عنوان مقاله:  پهنه بندي و تعيين منشا آلودگي منيزيم و فلزات سنگين آهن، روي و مس در آبخوانهاي شمال و شمال غرب خوي (زورآباد) با استفاده از …

بیشتر بخوانید »

مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   جغرافيا و توسعه :   تابستان ۱۳۹۴ , دوره  ۱۳ , شماره  پياپي ۳۹ ; از صفحه ۱۴۷ تا صفحه ۱۶۴ . عنوان مقاله:  مقايسه روش هاي مکان يابي مناطق مستعد جمع آوري باران به کمک سيستم پشتيباني تصميم (DSS) مبتني بر GIS نویسندگان:  اكبرپور ابوالفضل*, صادقي …

بیشتر بخوانید »

بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS)

مشخصات مقاله عنوان نشریه:   پژوهشنامه حمل و نقل :   بهار ۱۳۹۵ , دوره  ۱۳ , شماره  ۱ (پياپي ۴۶) ; از صفحه ۶۱ تا صفحه ۷۰ . عنوان مقاله:  بررسي سوانح دريايي شناورها در محدوده دريايي اروند با استفاده از روش درون يابي معکوس فاصله (IDW) در محيط (GIS) نویسندگان:  …

بیشتر بخوانید »